AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Hamang elveamfi

  Hamang – klimavennlig forvandling i Sandvika

  Når E16 legges i tunnel skal industriområdet Hamang forvandles til et klimavennlig bo- og arbeidssted – nær Sandvika stasjon og med Sandvikselva som den blåe attraksjonen.
 • Strømsø Alliance arkitekter

  Klimatilpasning - bydel Strømsø som eksempel

  Sentrumsbydelen Strømsø er Drammen kommunes satsingsområde på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i Framtidens byer og programmet FutureBuilt. Starten på prosessen ble markert av arkitektkonkurransen ”En by å leve i” som varte fra 2009 til 2010. Konkurransen fokuserte på klimaeffektiv områdeutvikling på Strømsø, men tok imidlertid ikke for seg bydelens sårbarhet for dagens og fremtidens klima. Bydelen Strømsø er flat og lavtliggende, og kan derfor bli utsatt for både flom i Drammenselva og flom fra sidevassdrag ved særlig intens nedbør.
 • 1310 SKANSKA_Bjørndalen_fremtidens_bydel_-_info[2]_Side_03

  Bjørndalen

  Bjørndalen er valgt som Framtidens bydel i Kristiansand og er et nytt, større utbyggingsområde øst for sentrum med et sammensatt program av bolig, næring og offentlige institusjoner. Prosjektet har satt seg høye ambisjoner i forhold til å oppnå redusert klimagassutslipp på områdenivå og vil strekke seg lang i å utvikle nye arkitektoniske og tekniske løsninger for å nå dette målet.
 • IMG_1310

  MOSAIKK Skien. Byrom. nb TEST-MAL

  Mosaikk er et restaureringsprosjekt der 7 gårdsrom i den gamle Murbyen har gått fra å være mørke asfaltarealer med søppeldunker og lagringsplass,- til små oaser i byen av ulik karakter.
 • bilde

  Blågrønn faktor - verktøy for å sikre kvalitet i uterom

  Et hjelpemiddel som skal sikre at byene får ett større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter
 • TiltaksID 1.6.2 Etablere Passasje-prosjekt

  I Passasjeprosjektet i Porsgrunn ønsket vi å fokusere på byens hovedgate (Storgata) i strekket mellom "kulturkvartalet" og Meierigården, samt tverrforbindelsene mellom Storgata og byens strandpromenade og elveløp. Hensikten var å stimulere til miljøvennlige valg og skape en tettere og mer levende by ,samt styrke gangforbindelsene mellom elva og byen.
 • mosaikk

  TiltaksID 1.6.1

  Mosaikk er starten på en oppgradering av hele sentrum i Skien for å gjøre byen mer attraktiv med flere møteplasser. Prosjektet satser på gjenbruk av gammel by hvor byfornyelse og attraksjonskraft er med på å skape positive ringvirkninger.
 • sentrumslødt

  Sentrumsløftet

  Tromsø kommune har i 2010 inngått et nært samarbeid med næringslivet i byen med tanke på å gjøre Tromsø sentrum mer attraktivt. Prosjektet har fått navnet "Sentrumsløftet".
 • IMG_6125

  Kunnskap om miljøvennlig bygging

  I forbindelse med gjennomføring av pilotprosjekt i Framtidens byer har kommunen valgt å bygge kunnskap internt i egen organisasjon for dermed å øke mulighetene for at ny kunnskap lever videre i nye prosjekter.
 • Innføring av miljøledelse i Bergen kommune

  Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging Bystyret vedtok 2007 at Bergen kommune skal innføre miljøledelse i hele virksomheten. Å innføre miljøledelse vil si å innarbeide miljøhensyn i kommunens strategiske beslutninger så vel som i daglig drift. Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid.